IV EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO RUSZYŁA!

2018-03-16 15:06:18

Już po raz czwarty rusza program stypendialny dla najzdolniejszych sportowców Dzielnicy Bielany, realizowany przez TKKF Chomiczówka, przy wsparciu Dzielnicy Bielany. Na wnioski stypendialne od klubów, organizatorzy czekają do końca marca bieżącego roku.


Podobnie jak w ubiegłych latach, oceniane będą osiągnięcia sportowe młodych sportowców, zgłaszane na wnioskach przez kluby sportowe, za rok poprzedzający. Mówiąc wprost, liczą się osiągnięcia sportowców w 2017 roku. Wszystkie dokumenty, ze szczegółami programu, można będzie już w najbliższym czasie znaleźć  na oficjalnej stronie TKKF Chomiczówka. W informacji na naszej stronie zamieszczamy regulamin. Wnioski otrzymały kluby od pomysłodawców systemu. Inne chętne kluby również otrzymają niezbędne informacje po wysłaniu maila na adres bielany.sport@um.warszawa.pl.

W porównaniu do ubiegłych lat, organizatorzy programu stworzyli bardziej przejrzyste kryteria, dotyczące tego, kto może ubiegać się o stypendium. Uszczegółowiono także jakie sukcesy będą podlegały ocenie komisji. Nagrodzeni zostaną najzdolniejsi sportowcy, którzy osiągali sukcesy na Mistrzostwach Świata, Europy, Pucharach Świata i Europy, mistrzostwach kraju i w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Uczestnicy programu muszą również spełniać dwa z trzech kryteriów geograficznych, do których należą:
- trenowanie w bielańskim klubie,
- uczenie się w bielańskiej szkole,
- zameldowanie na Bielanach.

Po upłynięciu terminu składania wniosków, Komisja Stypendialna w 30 dni rozpatrzy wnioski i ogłoszone zostaną wyniki, a następnie w maju, planowana jest ceremonia wręczenia stypendiów.
- Bielańskie kluby sportowe otrzymały już od nas i od Dzielnicy Bielany wszystkie niezbędne papiery konkursowe, czyli regulamin programu i wzory wniosków. Teraz czekamy na wnioskodawców. Nie mam wątpliwości, że będzie ich sporo, bo i sukcesów w 2017 roku nie brakowało – nie kryje zadowolenia Prezes TKKF Chomiczówka, Jacek Bączkowski.

- To już czwarta edycja naszego programu. Cieszę się, że stale się rozwija. Wciąż pojawiają się nowi, zdolni sportowcy. Sam jestem bardzo ciekaw listy tegorocznych laureatów. Wierzę, że wniosków wpłynie do TKKF Chomiczówka bardzo dużo i będzie w czym wybierać. My wciąż pracujemy nad tym, aby móc dla młodych sportowców rozdzielić jak największą pulę nagród – opowiada o programie zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.

Środki z organizowanego przez TKKF Chomiczówka przy wsparciu Dzielnicy Bielany programu, pochodzą ze środków, jakie zostają organizatorom po Biegu Chomiczówki, jak również od sponsorów, zaangażowanych w każdą edycję programu.

Lista stypendystów:
Wyniki 2017 
Wyniki 2016 
Wyniki 2015: 
Cezary Butkiewicz – pływanie, Aleksandra Reks – pływanie, Kacper Stokowski – pływanie, Karol Młynarczyk – pływanie, Weronika Uścimiuk – taekwondo, Milena Mazurek – taekwondo
Klara Kłoczyńska – taekwondo, Anastazja Kłoczyńska – taekwondo.
 
REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO 2018
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 1. Stypendia sportowe przyznawane są przez Zarząd Towarzystwa Krzewienia  Kultury Fizycznej „Chomiczówka”  na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.                o sporcie.
 2. Stypendium sportowe Towarzystwa Krzewienia  Kultury Fizycznej „Chomiczówka”,
zwane dalej stypendium jest świadczeniem o charakterze motywacyjnym dla zawodników uczniów bielańskich szkół i członków bielańskich klubów sportowych, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, które w chwili przyznania stypendium nie ukończyły 18 roku życia.
 1. Jednorazowa kwota stypendium dla jednej osoby wynosi od 500 zł do 3000 zł.
 2.  Wysokość stypendium jest uzależniona od:
        1) możliwości finansowych TKKF „Chomiczówka”,
        2) liczby pozytywnie zaopiniowanych wniosków o przyznanie stypendium  
            sportowego.
 
Zasady i tryb przyznawania stypendium
 
§ 2
 
Stypendium może być przyznane osobom fizycznym, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok otrzymania stypendium i osiągnęły najwyższe lokaty na międzynarodowych lub ogólnopolskich imprezach sportowych;
- Mistrzostwa Świata i Europy,
- Puchar Świata i Europy,
- Mistrzostwa Polski,
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
§ 3
Do otrzymania stypendiów uprawnieni są sportowcy spełniający co najmniej dwa z trzech podanych niżej kryteriów:
 1. zameldowanie na terenie Dzielnicy Bielany,
 2. nauka w szkole na dowolnym szczeblu, znajdującej się na terenie Dzielnicy Bielany,
 3. trenowanie w klubie sportowym, posiadającym swoją siedzibę na Bielanach
 
Zasady zgłaszania kandydatów
 
§ 4
 1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do stypendium są kluby i stowarzyszenia  sportowe, działające i mające siedzibę na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 2. Wnioskodawca zgłaszając zawodnika powinien wypełnić formularz wniosku o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla dzieci i młodzieży.
 3.  Wnioski o stypendium  za osiągnięte wyniki sportowe w danym roku należy składać w siedzibie TKKF „Chomiczówka”  do dnia 31 marca  roku następnego.
 4. Wnioski złożone po terminie określonym w § 4 ust. 3 nie będą rozpatrywane.
 5. W sytuacjach szczególnych Zarząd TKKF „Chomiczówka” może wyznaczyć inny termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium sportowego.
 6.  Wniosek, o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) określenie wnioskodawcy i jego dane kontaktowe oraz nazwę i adres szkoły,
2) dane osobowe kandydata z adresem aktualnego miejsca zamieszkania,
3) uzasadnienie wniosku zawierające opis osiągnięć sportowych kandydata w roku
    poprzedzającym złożenie wniosku,
4) oświadczenia rodzica kandydata lub opiekuna prawnego:
   a) o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem,
   b) o zgodności podanych we wniosku danych ze stanem faktycznym, pod rygorem
       odpowiedzialności karnej,
   c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych we wniosku danych osobowych  
       dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o stypendium, zgodnie z  
       przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
   d) o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie informacji o przyznanym stypendium,  
        zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
        osobowych,
   e) o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku stypendysty zgodnie                                 
        z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
        pokrewnych w związku z przyznaniem stypendium.
 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
   
Komisja stypendialna
 
§ 5
 1. Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną   
powołaną przez Zarząd TKKF „Chomiczówka” w składzie:
          1) Prezes Zarządu TKKF „Chomiczówka” – jako przewodniczący komisji;
          2) Dwóch przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
          3) Dwóch przedstawicieli wskazanych przez Dzielnicową Komisję Dialogu
              Społecznego.
          4) Przedstawiciele fundatorów.
 1. Komisja stypendialna w ciągu 30 dni od wyznaczonego terminu składania wniosków, listę pozytywnie zaopiniowanych kandydatów do stypendium wraz                                    z rekomendowanymi kwotami stypendiów dla poszczególnych osób przekazuje do akceptacji Zarządowi TKKF „Chomiczówka”, który podejmuje ostateczną decyzję            o przyznaniu stypendium.
 2. Posiedzenie komisji stypendialnej zwołuje jej przewodniczący.
 Postanowienia końcowe
 
§ 6
 1. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji          o jego przyznaniu.
 2. Wykaz osób fizycznych i wysokość przyznanych im stypendiów podlega ogłoszeniu na stronie internetowej TKKF „Chomiczówka”.
 3. Decyzja Zarządu TKKF „Chomiczówka” przyznająca stypendium sportowe ma charakter uznaniowy i jest ostateczna.
 4.  W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Zarząd TKKF „Chomiczówka”.
 5.  Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie i formie wymaganej dla jego uchwalenia.
 Red